اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 708,519,482,445 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,400,465 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,400,465 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,410,155 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 505,917

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/02/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان اعتبار

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهرادمشار

مدیر ثبت:

شركت سبدگردان اعتبار

مدیران سرمایه گذاری:

سيدعلي رئيس زاده، حمزه كاظمي محسن آبادي ، جواد زارعي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان حسابرس